اخبار مجتمع آموزشی سوده  
     
 
 
     
 

 
 
     
 
برنامه غذایی ماهیانه سال تحصیلی 98-97  
     
 
اخبار دپارتمان زبان دبستان و پیش دبستان   
     
 
اخبار دبستان 1 و 2 سال تحصیلی 98-97  
     
 
آرشیو اخبار دبستان 1 و 2 سال تحصیلی 97-96  
شهریوری که با حضور شکوفه های اول رنگی دیگر گرفت

آنها به ما اعتماد کرده بودند وقراراست ما هم به زیباترین شکل ممکن پاسخ اعتمادشان را بدهیم.چه انرژیهایی که بین همه ی ما رد وبدل شد.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79  آرشیو خبر‌ها
     
 
آرشیو اخبار  دبستان سال تحصیلی96-95   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  آرشیو خبر‌ها