بسم الله الرحمن الرحيم

 بيانيه خط ‌مشي مجتمع آموزشي سوده

  ما معتقديم در راستاي ارزش هاي متعالي انساني با فراهم نمودن محيطي امن،عاطفي،پربار و با اتكاء بركادري    مجرب در آموزش نوين و پژوهش مبتني بر اصول پژوهشي ميتوانيم شرايطي پويا همراه با چالش و تأكيد بر تربيت    ديني ،مذهبي،ارزش هاي اسلامي و مهارت زندگي فراهم نماييم تا دانش آموزان بتوانند توانايي هاي خويش را باور نموده و به حداكثر ممكن برسانند.

مجتمع آموزشي سوده با باور و تعهد و تأكيد بر نوآوري ، خلاقيت، تقويت روحيه نقادي و نقد پذيري و استفاده از فناوري اطلاعات و يادگيري مستمر و پيوسته و بستر سازي حضور در عرصه هاي آموزش بين المللي و حضور در شبكه مدارس مجازي، پروژوه هايي را در مقاطع مختلف آموزشي به اجرا گذاشته است.

       بدين منظور مجتمع فرهنگي-آموزشي سوده به عنوان مدرسه زندگي، باستقرار نظام مديريت كيفيت ISO9001:2000،ISO10002:2004 وIWA2 وحفظ شرايط زيست محيطي و با تعهد به موارد ذيل :

· مدارس مطلوب حاصل مديريت مطلوب و انتقال ارزش هاي اصلي از طريق گفتار و كردار ميباشد.

· تأكيد بر نوآوري،خلاقيت ،تقويت روحيه نقادي و نقدپذيري و استفاده از فناوري اطلاعات و يادگيري مستمر و پيوسته.

· ارج نهادن به كاركنان ،دانش آموزان و اولياء و جلب مشاركت برمبناي صداقت آنها.

رئوس خط مشي كيفيت را به شرح ذيل اعلام ميدارد :

1. جلب رضايت اولياء ، دانش آموزان و كاركنان .

2. شناسايي تفاوت ها  و  توانايي دانش آموزان و ارتقاء روحيه خودباوري و اعتماد به نفس در آن ها .

3. بسترسازي حضور در عرصه هاي آموزشي بين المللي.

4. بسترسازي حضور در شبكه مدارس مجازي .