فرم ضمن خدمت 2

 
     
 
اخبار و اطلاعیه ها  
تعالی سازمانی کارکنان سوده

گواهینامه دانش پذیران مرکز آموزش  و توسعه نیروی انسانی سوده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران صادر شد.


اعلام فعالیت مرکز آموزش و توسعه نیروی انسانی
 مرکز آموزش و توسعه نیــــروی انسانی سوده بر اساس مجوز و گواهینامه صلاحیت شماره 1147442 به تاریخ 96/2/12 از سازمان مــدیریت وتوسعه نیروی انسانی استان تهران فعالیت خود راآغاز نموده است ودر ایـن راستا آمادگی دارد 
تا به استناد تبصره 1  ماده 59 قانون خدمات کشوری ، دوره های آموزشی مورد نیاز مدیران ، کارکنان اداری ، آمـــوزشی و پرورشی را در مقاطع مختلف تحصیلی(پیش دبستانی، دبستان و دبیرستان ) برگزار نماید......

برکزاری دوره های ارتقا مهارت های شغلی کارکنان مدارس غیر دولتی
 مرکز آموزش و توسعه نیــــروی انسانی سوده بر اساس وظایف خود در نظر دارد نسبت به برگزاری دوره هایی ویژه کارکنان مدارس غیر دولتی برگزار نماید . این دوره ها با سه عنوان "ارتقاءمهارتهای مدیریتی ویژه مدارس غیر دولتی " ، "ارتقاءمهارتهای تدریس ویژه مدارس غیر دولتی "وارتقاءمهارتهای شغلی ویژه مدارس غیر دولتی " ، به ترتیب جهت مدیران ومعاونین ، معلمان ودبیران وسایرافرادشاغل در آموزشگاه برگزار نماید ....