1 آبان 1397

اطلاعیه ثبت نام دوره آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین

مولف: مدیر سیستم   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
5

اطلاعیه ثبت نام دوره آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین

با ﺳﻼم و احترام ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ ،«دوره آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین»ﺑـﺎ ﻛـﺪ دوره 91402095 و 16 ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ(آﻧﻼﻳﻦ) ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.

  اﻳﻦ دوره ﺗﻮﺳﻂ مرکز آموزش و توسعه نیروی انسانی سوده ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﮔﺮدد.

1.ﺛﺒﺖﻧﺎم در اﻳﻦ دوره از ﺗﺎرﻳﺦ01/08/97 از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ   

http://www.lms.soodeh.com/portal/LmsLessonPayment/182

اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

2.ﻣﺤﺘﻮای دوره از ﺗﺎرﻳﺦ 05/08/97  ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ .

3.ﻣﺤﺘﻮای اﻳﻦ دوره در ﻗﺎﻟﺐ  فیلم آموزشی، ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.          

4.فراﮔﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دوره ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻌﺎل و اﺟﺮا ﻣﻲﮔﺮدد.

5.در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و مشاهده منابع، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.           

7.ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺤﺘﻮای اراﺋﻪ ﺷﺪه در دوره ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. 

  1. ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد:

60 درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﻣﺴﺘﻤﺮ و 40درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد و ﻧﻤﺮه ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس 20 ﮔﺰارش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

9.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رواﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ آزﻣﻮنﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﻳﻲ، زﻣﺎن آزﻣﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻟـﺬا ﭘـﺲ از ﻛﺴـﺐ آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای آزﻣﻮن، وارد ﺑﺨﺶ آزﻣﻮن ﺷﻮﻳﺪ.

10.ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ، در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ، ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ مرکز آموزش و توسعه نیروی انسانی سوده صادر می گردد

  12.ﺟﺪول زﻣﺎنﺑﻨﺪی اﺟﺮای دوره آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ:

ردیف

نام درس

نام آزمون

زمان برگزاری

درصد از نمره

از تاریخ

تا تاریخ

جبرانی

1

 

آموزش و پرورش

 و

 سند تحول بنیادین

مستمر1

07/08/97

19/08/97

20/08/97

20%

2

مستمر2

14/08/97

21/08/97

22/08/97

20%

3

مستمر3

19/08/97

27/08/97

28/08/97

20%

4

نهایی

29/08/97

 

40%

5

نمره پایانی

 

100%

 

تعداد مشاهده (2170)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر " اطلاعیه ثبت نام دوره آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید