3 مهر 1397

برگزاری دوره آموزشی " آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین با كد دوره 91402095 به مدت 16 ساعت آموزش

مولف: مدیر سیستم   /  دسته: دسته بندی نشده   /  رتبه دهید:
5

برگزاری دوره آموزشی " آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین با كد دوره 91402095 به مدت 16 ساعت آموزش

ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﻲرﺳﺎﻧﺪ در راﺳﺘﺎی ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ وزارﺗﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎره 47959 ﻣﻮرﺧﻪ 97/03/27 ،«دوره آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین»ﺑـﺎ ﻛـﺪ دوره 91402095 و 16 ﺳﺎﻋﺖ آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ(آﻧﻼﻳﻦ)در ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  LTMS  ﻗﺎﺑﻞ ﺛﺒﺖﻧﺎم ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.
 
اﻳﻦ دوره ﺗﻮﺳﻂ مركز آموزش و توسعه نیروی انسانی سوده ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲﮔﺮدد.
1.
ﺛﺒﺖﻧﺎم در اﻳﻦ دوره از ﺗﺎرﻳﺦ97/07/03 از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  LTMS.medu.ir  اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.(لطفا راهنمای زیر را جهت ثبت نام مطالعه نموده و مطابق آن عمل نمایید         
2.ﻣﺤﺘﻮای دوره از ﺗﺎرﻳﺦ 97/07/07  ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ  LTMS  (ﺿﻤﻦ ﺧﺪﻣﺖ آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش) و اﻧﺘﺨـﺎب دوره از ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻠﻴﻚ ، ﻣﻲﺗﻮاﻧﻴﺪ ﻣﺤﺘﻮا را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
3.
ﻣﺤﺘﻮای اﻳﻦ دوره در ﻗﺎﻟﺐ  فیلم آموزشی، ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮان اراﺋﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.          
4.
فراﮔﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ دوره ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻓﻌﺎل و اﺟﺮا ﻣﻲﮔﺮدد.آزمون نهایی، جبرانی ندارد و تكرار نخواهد شد.    
5.
در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و مشاهده منابع، ﻣﻲﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮنﻫﺎ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ.           
7.
ﺳﺆاﻻت آزﻣﻮن ﻧﻬﺎﻳﻲ از ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺤﺘﻮای اراﺋﻪ ﺷﺪه در دوره ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ
8.
ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﺮار ذﻳﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد
60
درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﻣﺴﺘﻤﺮ و 40درﺻﺪ ﻧﻤﺮه ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد و ﻧﻤﺮه ﺑﺎ ﻣﻘﻴﺎس 20 ﮔﺰارش ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
9.ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رواﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ آزﻣﻮنﻫﺎ، ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ورود ﻓﺮاﮔﻴﺮ ﺑﻪ آزﻣﻮنﻫﺎی ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻳﺎ ﻧﻬﺎﻳﻲ، زﻣﺎن آزﻣﻮن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲﮔﺮدد. ﻟـﺬا ﭘـﺲ ازﻛﺴـﺐ آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮای آزﻣﻮن، وارد ﺑﺨﺶ آزﻣﻮن ﺷﻮﻳﺪ.
10.
ﭘﺲ از ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻓﺮم ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ، در ﺻﻮرت ﻗﺒﻮﻟﻲ، ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ ﺑﺎ ﺗﺄﻳﻴﺪ مركز آموزش و توسعه نیروی انسانی سوده صادر می شود .
11. ﻧﻤﺮه ﻓﺮاﮔﻴﺮان در اﻧﺘﻬﺎی دوره ﺑﺮای ﺛﺒﺖ در  LTMS  وزارت آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ارﺳﺎل ﻣﻲﮔﺮدد.

 

ردیف

نام درس

نام آزمون

زمان برگزاری

درصد از نمره

از تاریخ

تا تاریخ

جبرانی

1

 
آموزش و پرورش
 و
 سند تحول بنیادین

مستمر1

14/07/97

24/07/97

25/07/97

20%

2

مستمر2

18/07/97

27/07/97

28/07/97

20%

3

مستمر3

24/07/97

28/07/97

29/07/97

20%

4

نهایی

30/07/97
 

40%

5

نمره پایانی

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جهت کسب اطلاعات بیشتروثبت نام به سایت Ltms.medu.ir  مراجعه گردد.  

 

تعداد مشاهده (1573)       نظرات (0)

نظرات کاربران درباره خبر "برگزاری دوره آموزشی " آموزش و پرورش و سند تحول بنیادین با كد دوره 91402095 به مدت 16 ساعت آموزش"


نظرتان را بیان کنید

نام:
پست الکترونیکی:
نظر:
کد بالا را در محل مربوطه وارد نمایید